: : : Nandavarika : : :
 
 
 Audio Cassette
SAI SHRUTH I
Singers:   G.Chandra Shekar,
  K.Rama Chary,
  Surekha Murthy,Indria.
  PRATHI VARAMU SAI GURUVARAME